Thai Ingress Wiki
Advertisement

Media

Media
[]

Media จะเป็น item ที่ปรกติไม่ได้มีความสำคัญโดยตรงกับ Ingress แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องราวของ Ingress นอกจากนี้ใน Media เองจะมีการแฝงรหัสไว้ให้ทำการถอด เมื่อถอดรหัสได้แล้ว จะนำรหัสนั้นไปใส่ช่อง Passcode เพื่อให้ได้ของรางวัล โดยของรางวัลจะจำกัดจำนวนที่ใช้ได้ต่อ Passcode อันหนึ่ง