FANDOM


ฝ่ายที่ปกป้องโลกจากการมาของ Shaper พวกเขารู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือการก้าวไปข้างหน้า แต่ฝ่ายรีซิสแตนซ์มั่นใจมากว่านี่คือการปกป้องมนุษยชาติ(ในแง่ธรรมชาติของมนุษย์)

รับข้อมูลจาก "https://ingress.fandom.com/th/wiki/The_Resistance?oldid=350"