Ingress 维基
Advertisement
Ingress 维基

Beacon - Aegis Nova.png

在目标能量塔上显示 Aegis Nova 标志 4 小时。

Beacon - Aegis Nova(Aegis Nova 信号灯)是信号灯 信号灯的一种,不过 Aegis Nova 信号灯仅在 XM Anomaly Logo.pngXM Anomaly 活动(Aegis Nova Aegis Nova)期间贩售,除了与含有 20 个 Portal Fracker Portal FrackerAegis Nova Pack 搭配贩售外,此次也是首次推出十个信号灯 信号灯一组套装贩售的组合模式,当活动结束后就无法取得。